Chloromethyl 4-chloro-octanoate

Chloromethyl 4-chloro-octanoate