Dodecaethylene dlycol, diacetate

Dodecaethylene dlycol, diacetate