1,1'-Biphenyl, 3,5-dichloro-3'-isopropyl

1,1'-Biphenyl, 3,5-dichloro-3'-isopropyl