Xanthine, 1-(5'-hydroxyhexyl)-3-methyl-7-propyl, TFA

Xanthine, 1-(5'-hydroxyhexyl)-3-methyl-7-propyl, TFA