1-ethoxy,3,7,10-trimethylsilatrane, d

1-ethoxy,3,7,10-trimethylsilatrane, d