1-(2-isopropyl-5-methyphenoxy)-silatrane

1-(2-isopropyl-5-methyphenoxy)-silatrane