Testosterone, 17-O-(t-butyldimethylsilyl)-

Testosterone, 17-O-(t-butyldimethylsilyl)-