Androstan-17-one, 3-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-, (3.alpha.,5.alpha.)-

Androstan-17-one, 3-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-, (3.alpha.,5.alpha.)-