Benzene, 1,3-dimethoxy-5-methyl-2-propyl

Benzene, 1,3-dimethoxy-5-methyl-2-propyl