2-ethyl-1,3-dimethoxy-5-methylbenzene

2-ethyl-1,3-dimethoxy-5-methylbenzene