2,4-dinitrophenylhydrazone 2-methyl-1-hexen-5-one

2,4-dinitrophenylhydrazone 2-methyl-1-hexen-5-one