Benzene, 1-ethyl-2-octyl

Benzene, 1-ethyl-2-octyl