p-Chlorophenylphenyldichlorosilane

p-Chlorophenylphenyldichlorosilane