o-Chlorophenyltrichlorosilane

o-Chlorophenyltrichlorosilane