m-Chlorophenyltrichlorosilane

m-Chlorophenyltrichlorosilane