m-Chlorophenylphenyldichlorosilane

m-Chlorophenylphenyldichlorosilane