Octadecanoic acid, 2-[(trimethylsilyl)oxy]-, methyl ester

Octadecanoic acid, 2-[(trimethylsilyl)oxy]-, methyl ester