Benzene, 4-chloro-1,3-bis-(chloromethyl)-5-methyl

Benzene, 4-chloro-1,3-bis-(chloromethyl)-5-methyl