Benzene, 1,3,5-trimethyl-2-(2-chloro-1-methylethyl)

Benzene, 1,3,5-trimethyl-2-(2-chloro-1-methylethyl)