Benzene, 1,2-dimethyl-4-(2-chloro-1,1-dimethylethyl)

Benzene, 1,2-dimethyl-4-(2-chloro-1,1-dimethylethyl)