trans-ethyl-i-butyl-diazene

trans-ethyl-i-butyl-diazene