Cyclohexene, 1,5-dimethyl-5-(1-methylethenyl)

Cyclohexene, 1,5-dimethyl-5-(1-methylethenyl)