Cyclohexene, 1,4-dimethyl-4-(1-methylethenyl)

Cyclohexene, 1,4-dimethyl-4-(1-methylethenyl)