Cyclohexene, 1,2-dimethyl-4-(1-methylethenyl)

Cyclohexene, 1,2-dimethyl-4-(1-methylethenyl)