Benzene, 1-(1,1-dimethylethyl)-4-(2-methylpropyl)

Benzene, 1-(1,1-dimethylethyl)-4-(2-methylpropyl)