Benzene, 1-(1,1-dimethylethyl)-4-(1-methylpropyl)-

Benzene, 1-(1,1-dimethylethyl)-4-(1-methylpropyl)-