Cyclopropane, 1,1-dichloro-2-(1-methylethyl)-2-phenyl

Cyclopropane, 1,1-dichloro-2-(1-methylethyl)-2-phenyl