Cyclopropane, 1,1-dichloro-2-(1,1-dimethylethyl)-2-phenyl

Cyclopropane, 1,1-dichloro-2-(1,1-dimethylethyl)-2-phenyl