Nonane, 3,4-bis-(methylthio), erythro

Nonane, 3,4-bis-(methylthio), erythro