Hexane, 2,3-bis-(methylthio), threo

Hexane, 2,3-bis-(methylthio), threo