Hexane, 2,3-bis-(methylthio), erythro

Hexane, 2,3-bis-(methylthio), erythro