1-Ethanone, 2-hydroxy, 1-phenyl-2-(2-furyl)

1-Ethanone, 2-hydroxy, 1-phenyl-2-(2-furyl)