1-Ethanone, 2-hydroxy, 1-(4-dimethylaminophenyl)-2-(2-furyl)

1-Ethanone, 2-hydroxy, 1-(4-dimethylaminophenyl)-2-(2-furyl)