2-Pyrazoline, 1-isobutyl-3-methyl-

2-Pyrazoline, 1-isobutyl-3-methyl-