Triethylene glycol, monothio, S-hexyl

Triethylene glycol, monothio, S-hexyl