Diethylene glycol, monothio, S-hexyl

Diethylene glycol, monothio, S-hexyl