.beta.-D-Xylopyranose, 1,2,3,4-tetrakis-O-(trimethylsilyl)-

.beta.-D-Xylopyranose, 1,2,3,4-tetrakis-O-(trimethylsilyl)-