Methanimine, 1-(1-pyrrolidinyl), N-(phenylmethyl)

Methanimine, 1-(1-pyrrolidinyl), N-(phenylmethyl)