Methanimine, 1-(1-pyrrolidinyl), N-(4-ethoxyphenyl)

Methanimine, 1-(1-pyrrolidinyl), N-(4-ethoxyphenyl)