Methanimine, 1-(1-pyrrolidinyl), N-(3-methoxyphenyl)

Methanimine, 1-(1-pyrrolidinyl), N-(3-methoxyphenyl)