Piperidine, 1-[[(phenylmethyl)imino]methyl]-

Piperidine, 1-[[(phenylmethyl)imino]methyl]-