Methanimine, 1-(1-piperidinyl), N-(3-ethoxyphenyl)

Methanimine, 1-(1-piperidinyl), N-(3-ethoxyphenyl)