Methanimine, 1-(1-piperidinyl). N-(4-ethoxyphenyl)

Methanimine, 1-(1-piperidinyl). N-(4-ethoxyphenyl)