Formamidine, 3,3-hexamethyleno-1-(phenylmethyl)

Formamidine, 3,3-hexamethyleno-1-(phenylmethyl)