Formamidine, 3,3-hexamethyleno-1-phenyl

Formamidine, 3,3-hexamethyleno-1-phenyl