Formamidine, 3,3-hexamethyleno-1-(4-nitrophenyl)

Formamidine, 3,3-hexamethyleno-1-(4-nitrophenyl)