Formamidine, 3,3-hexamethyleno-1-(4-methylphenyl)

Formamidine, 3,3-hexamethyleno-1-(4-methylphenyl)