Formamidine, 3,3-hexamethyleno-1-(4-methoxyphenyl)

Formamidine, 3,3-hexamethyleno-1-(4-methoxyphenyl)