Formamidine, 3,3-hexamethyleno-1-(4-chlorophenyl)

Formamidine, 3,3-hexamethyleno-1-(4-chlorophenyl)