Formamidine, 3,3-hexamethyleno-1-(4-bromophenyl)

Formamidine, 3,3-hexamethyleno-1-(4-bromophenyl)